Propozície 13. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru, Cena profesora Jindřicha Halabalu 2017

Organizátor 13. ročníka súťaže:
Katedra dizajnu nábytku a interiéru
Drevárska fakulta
Technická univerzita vo Zvolene

Cena prof. Halabalu 2017 prebehne v súlade so Štatútom súťaže pod záštitou dekana Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. Odborní garanti podujatia: prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.; prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.
Predmet súťaže
                  Cena prof. Jindřicha Halabalu 2017 bude na základe súťaže udelená študentovi, prípadne kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v akademickom roku 2016/2017 v rámci štúdia (ateliérovej tvorby).
Účastníci súťaže
                  Medzinárodnej študentskej súťaže o Cenu profesora Halabalu sa môžu zúčastniť so svojimi projektmi študenti vysokých škôl z rôznych štátov Európskej únie, študujúcich v rámci dizajnérskych študijných odborov zameraných na oblasť dizajnu nábytku a interiérového dizajnu. Projekt prihlasuje do súťaže študent so súhlasom školy.
História a ciele podujatia
                  Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil nepriamo vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov. Práve toto pracovisko zorganizovalo spolu s Drevárskym kongresom ZSVTS Zvolen v októbri 2004 5. Medzinárodné sympózium „Nábytok 2004“, na ktorom pri príležitosti 100. výročia narodenia Jindřicha Halabalu a ako poctu jeho celoživotnému dielu vyhlásili 1. ročník študentskej súťaže. Odvtedy sa Cena profesora Halabalu koná periodicky v ročných intervaloch. Jeho odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku Technická Univerzita vo Zvolene (nepárne ročníky súťaže) a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne (párne ročníky). Štatút súťaže bol schválený Vedeckými radami oboch univerzít, ktoré sa podieľali na zrode tohto podujatia. V uplynulých ročníkoch sa súťaž formovala ako československá. V 9. ročníku Ceny prof. Halabalu  sa súťaž otvorila aj účastníkom z ostatných krajín Európskej únie.
                  Hlavými cieľmi podujatia sú dlhodobá podpora vzostupu kvality študentských prác, vytvorenie priestoru pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni a posilnenie komunikácie akademického prostredia s odbornou praxou.


Časový harmonogram 13. ročníka súťaže
                  Vyhlásenie súťaže: 2.05.2017
                  Zverejnenie súťažných podmienok: 12.05.2017
                  Termín pre doručenie prihlášok (on-line registrácia): 18.5.2017 - 18.06.2017
                  Termín pre elektronické vyhodnotenie prvého kola súťaže: 01.09.2017
                  Termín pre doručenie vybraných súťažných prác: 1.10.2017
                  Vyhodnotenie a výstava súťažných návrhov vo Zvolene: inštalácia 6.11., vernisáž: 9.11.
              Koniec výstavy: 29.11, deinštalácia 30.11-1.12.2017
   
                 
                 
Súťažné kategórie
1. Dizajn nábytku - klauzúrne práce/semestrálne
2. Dizajn nábytku - záverečné práce 1. a 2. stupňa
3. Dizajn interiéru - klauzúrne práce/semestrálne práce
4. Dizajn interiéru - záverečné práce 1. a 2. stupňa


Prihláška
Uzávierka on-line prihlášok: 18.06.2017
Každý študent môže prihlásiť maximálne 2 súťažné návrhy.
Link pre vyplnenie on – line formulára: http://www.cenahalabalu.sk/13-rocnik/prihlaska


Súčasťou elektronickej on – line prihlášky sú okrem formulára aj:
 1. stručná charakteristika diela v rozsahu max.700 znakov v slovenskej (českej) a anglickej jazykovej mutácii.
 2. sprievodný text k projektu v rozsahu max.2500 znakov. Autorská výpoveď ozrejmí filozofiu súťažného projektu, inšpiračné zdroje, vývoj dizajnérskeho nápadu, kreatívny proces a metódy tvorby.
 3. Súčasť prihlášky tvoria náhľady na finálny produkt prezentujúce súťažný návrh (vizualizácie, scan kresby, fotografia modelu). Obrázky nemajú obsahovať v rámci obrazovej plochy text.
Formát: jpg., rozlíšenie 150 dpi, veľkosť A4. Max.4 obrázky


 neslovansky hovoriaci súťažiaci predkladajú prílohy v anglickom jazyku
 
Požiadavky na doručenie súťažných návrhov
Práce prosíme zaslať na adresu kurátora súťaže: Technická univerzita vo Zvolene, Mgr.art. Katarina Boborová, ArtD.,  KDNDV, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika.
Uzávierka prijímania súťažných návrhov (postery, modely, prototypy): 1.10.2017. Po tomto termíne nebudú ďalšie doručené práce akceptované. V súťaži sa hodnotí len kompletný projekt, ktorý musí byť odovzdaný kurátorovi v súlade so zverejnenými súťažnými podmienkami. Prepravu a poistenie exponátov zabezpečuje autor súťažného návrhu (škola).


Požiadavky na výstupy v jednotlivých súťažných kategóriách:
 1. a 2. kategória
  Dizajn nábytku - klauzúrne práce/semestrálne
  Dizajn nábytku - záverečné práce 1. a 2. stupňa

   
V prvom kole
A/ PODKLADY Elektronické podklady vložené na webe - obrázky prezentujúce dielo (scan kresieb, vizualizácie, fotografie modelu) cca A4, rozlíšenie 150 DPI, formát jpg., - max.10 kusov
B/ PRIHLÁŠKA (formulár, sprievodný text, náhľady) vyplnená on –line 18.06.2017
V druhom kole
A/ POSTER  Spracovanie ideového návrhu na posteri 700x1000mm (grafický návrh, vizualizácia). Pri grafickom spracovaní posteru je požiadavkou označiť poster menom študenta, uvedením konzultanta práce, názvom školy, číslom kategórie. Tlač realizovať na papier 250g/m2 v polomatnom prevedení.


B/ MODEL  Podmienkou je zhotovenie 3D modelu alebo prototypu M 1:1


C/ PODKLADY z prvého kola
D/ PRIHLÁŠKA z prvého kola
 
       3. kategória
Dizajn interiéru - klauzúrne práce/semestrálne práce

V prvom kole
A/ PODKLADY Elektronické podklady vložené na webe - obrázky prezentujúce dielo (scan kresieb, vizualizácie, fotografie modelu) cca A4, rozlíšenie 150 DPI, formát jpg., - max.10 kusov
B/ PRIHLÁŠKA (formulár, sprievodný text, náhľady) vyplnená on –line 18.06.2017
V druhom kole
A/ POSTER  Spracovanie ideového návrhu na posteri 700x1000mm (grafický návrh, vizualizácia). Pri grafickom spracovaní posteru je požiadavkou označiť poster menom študenta, uvedením konzultanta práce, názvom školy, číslom kategórie. Tlač realizovať na papier 250g/m2 v polomatnom prevedení.


B/ MODEL  Podmienkou je zhotovenie 3D modelu v mierke
C/ PODKLADY z prvého kola
D/ PRIHLÁŠKA z prvého kola
 
 1. kategória
  Dizajn interiéru - záverečné práce 1. a 2. stupňa

   
V prvom kole
A/ PODKLADY Elektronické podklady vložené na webe - obrázky prezentujúce dielo (scan kresieb, vizualizácie, fotografie modelu) cca A4, rozlíšenie 150 DPI, formát jpg., - max.10 kusov
B/ PRIHLÁŠKA (formulár, sprievodný text, náhľady) vyplnená on –line 18.06.2017
V druhom kole
A/ POSTER  Spracovanie ideového návrhu na posteri 700x1000mm (grafický návrh, vizualizácia). Pri grafickom spracovaní posteru je požiadavkou označiť poster menom študenta, uvedením konzultanta práce, názvom školy, číslom kategórie. Tlač realizovať na papier 250g/m2 v polomatnom prevedení.
B/ MODEL  Podmienkou je zhotovenie 3D modelu v mierke
C/ PODKLADY z prvého kola
D/ PRIHLÁŠKA z prvého kola
 

Jazyk súťaže angličtina

Vyhodnotenie súťaže
                  Hodnotiacu porotu vymenuje dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene z pedagógov zúčastnených škôl, prizvaných zástupcov odbornej praxe a Slovenského centra dizajnu. Porota posúdi všetky prihlásené projekty. Najlepšie študentské práce budú vystavené v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku. Usporiadateľ pozve súťažiacich emailom na vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční počas vernisáže výstavy vo Zvolene a informuje o výsledkoch súťaže médiá. Po ukončení výstavy vyzve usporiadateľ autorov k prevzatiu súťažných prác, zabezpečí vydanie katalógu a jeho distribúciu súťažiacim.