Výsledky hlasovania odbornej poroty, víťazné projekty

13. ročník medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru, Cena profesora Jindřicha Halabalu 2017


 

1. Dizajn nábytku - klauzúrne práce/semestrálne

Hlavná cena.
INA

INA

Miroslav Truben
Vysoká škola výtvarných umení
Stolička INA je založená na výraznej redukcii objemu. Zmenšením plochy na sedenie, stolička definuje spôsob sedenia a zabraňuje nevhodnému skrčenému sedeniu.

DESIGN IS BASED ON MINIMIZING OF VOLUME. IT CONSIST OF THE MOST NEEDED SURFACES. INA STRICTLY DEFINES AREA FOR SEATING, THEREFORE PREVENT TO SLOUCHING BODY POSITION.
Ocenenie.
FoGroo

FoGroo

Richard Sekerák
Technická univerzita vo Zvolene
Výškovo nastaviteľné sedenie pre nastavenie optimálnej výšky podľa klienta. Rozložením dosiahneme sedenie s príručným stolíkom. Výrobok vyrobený z plastu pre ľahšiu manipuláciu.

Height-adjustable seat for optimal height adjustment by client. By spreading, we get a sitting table. Product made of plastic for easier handling.

2. Dizajn nábytku - záverečné práce 1. 2. stupňa

Hlavná cena.
ohnisko - horiaca diera

ohnisko - horiaca diera

Edgar Ondroušek
Technická univerzita vo Zvolene
Ide o otvorené ohnisko určené pre privátnu sféru, na posedenie na terasách a v záhradách dnešných moderných rodinných domov. Snahou bolo dosiahnuť naplnenie myšlienky kontinuity medzi človekom a prírodou v dnešných veľkomestách s nedostatkom zelene. Vzniklo tak moderné ohnisko s krycou funkciou, ktoré zároveň obohatí váš pozemok o kúsok umenia.

de o otvorené ohnisko určené pre privátnu sféru, na posedenie na terasách a v záhradách dnešných moderných rodinných domov. Snahou bolo dosiahnuť naplnenie myšlienky kontinuity medzi človekom a prírodou v dnešných veľkomestách s nedostatkom zelene. Vzniklo tak moderné ohnisko s krycou funkciou, ktoré zároveň obohatí váš pozemok o kúsok umenia.
Ocenenie.
Kido

Kido

Štefánia Sekanová
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Kido je set úložných prvkov určených pre detské izby. Pre set je špecifická plocha z perforovanej preglejky, ktorá sa v určitej podobe opakuje na každom kuse setu a umožňuje hru, interakciu, variabilitu, individualizáciu. Perforácie na stenách nábytku umožňujú pripevňovanie rôznych doplnkov podobne, ako je to napríklad pri stenách na náradie určených pre domácich majstrov a umožňuje dieťaťu prispôsobovať nábytok aktuálnym potrebám i meniacim sa požiadavkám na základe veku. Nábytok slúži širokej vekovej kategórii vďaka svojej neutrálnej minimalistickej estetike, ktorú možno dotvárať a prispôsobovať na základe aktuálnych potrieb či nálad dieťaťa.

Kido is a set children’s storage furniture. The material- perforated plywood, allows for play, interaction, customization and variability. Similarly to a handyman’s pegboard, Kido can be transformed by adding and combining accessories. This way, the furniture can be adapted to a growing child‘s changing needs. The minimalistic aesthetic of the furniture is highlighted by playfully colourful accessories.

3. Dizajn interiéru - klauzúrne práce/semestrálne

Hlavná cena.
Surrealistická čajovňa

Surrealistická čajovňa

Flóra Kočajdová
Technická univerzita vo Zvolene
Práca netradičným zážitkovým priestorom s využitím surrealizmu a snov ako hlavných motívov. Priestor zobrazuje paradoxy s výjavmi prác surrealistov Pietra Fornasettiho a M. C. Eshera, od ktorých vychádza monochromatická farebnosť interiéru v splynutí s iluzívnym prostredím, transparentným nábytkom, či dizajnom. Cieľom práce bolo pretransformovať zaužívanú myšlienku o interiéri, vytvoriť podnet pre zmyslový zážitok z interiéru, kde sa budú prelínať obrazy plné absurdností, fantastiky a poetickosti. Priestorom, ktorý zobrazuje paradoxy i so starostlivým realizmom. Kľúčovým prvkom je psychologická intenzita vytvorená umiestnením kontrastných objektov vedľa seba.

Work is unconventional experience space utilized with surrealism and dreams as the main theme. Space shows paradoxes with scene works of surrealists Piero Fornasetti and M. C. Esher. Monochromatic the colour of interior merged with illusionary environment, transparent furniture or design is based on them. The goal was to transform an established idea of the interior by creating an impulse for the sensory experience of the interior, where pictures full of absurdities, phantastica and poetics will overlap. It is the space that displays paradoxes with careful realizm. The key element is psychological intensity created by placing the contrasting objects next to each other.
Ocenenie.
Predajný priestor Desigual

Predajný priestor Desigual

Bc. Vanda Smreková
Technická univerzita vo Zvolene
Návrh verejného obchodného priestoru v centre Prahy pre značku Desigual. Téma: aktívny a pasívny verejný priestor. Mojim úsilím bolo vytvoriť nielen miesto predaja a kúpy tovaru, ale aj miesto, kde môže zákazník zažiť príbeh značky.

Design of a public retail space in Prague center for Desigual brand. Topic: active and passive public space. My endeavor was to create not only a place of sale and purchase of goods but a place where the customer can experience the story of the brand.

4. Dizajn interiéru - záverečné práce 1. 2. stupňa

Hlavná cena.
Kultúrno - remeselné centrum s galériou, Návrh rekonštrukcie nevyužitej stavby

Kultúrno - remeselné centrum s galériou, Návrh rekonštrukcie nevyužitej stavby

Peter Kortiš
Technická univerzita vo Zvolene
Práca obsahuje návrh rekonštrukcie nevyužitej kotolne v meste Detva. Pôvodná funkcia stavby bola nahradená novou funkciou, vytvorením verejného priestoru určeného pre voľnočasové centrum zamerané na ľudovú tvorbu a kultúru. Dispozičné riešenie interiéru na prízemí tvoria remeselné dielne, oddychová zóna a vstupný priestor. Na podlaží je vytvorená galéria a kancelárie. Cieľom práce je vrátiť život opusteným stavbám a využiť ich potenciál rozľahlých priestorov. Interiér stavby je tvorený spojením ľudových prvkov s moderným dizajnom.

Thesis contains proposal of a reconstruction of unused boiler room in town Detva. The original function of the building has been replaced by a new one, by creating public area intended for leisure time center, aimed at folklore and culture. Layout solution of interior on ground floor is made by craft workshop, resting area and entrance. A galery and offices are set on the first floor. The main aim of my thesis is to return life to abandoned buildings and to use their potential of vast areas. Interior of the building is created by uniting folk building with modern design.
Ocenenie.
Hľadanie vnútornej harmónie a pokoja prostredníctvom interiéru

Hľadanie vnútornej harmónie a pokoja prostredníctvom interiéru

Miroslava Hrebeňárová
Technická univerzita vo Zvolene
Návrh projektu vytvára pokojné miesto v areáli nemocnice pre rodinu pacienta, ktorá v emočne vypätom stave čaká na správy o svojom blízkom, privezenom na chirurgické oddelenie so zdravotnými ťažkosťami. Priestor, by mal na blízku osobu pôsobiť upokojujúco a to hlavne pomocou podvedomého vnímania vplyvu farieb, pocitu komfortu a súkromia. Inšpiráciu berie v búrke emócii, ktorú prežíva rodina, kde môžu nájsť pokoj a úkryt pred touto búrkou práve v jej oku, ktoré je paradoxne miestom pokoja. Pri vytváraní priestoru sa návrh držal vlastných 5T, piatich pravidiel prvej pomoci, no psychického charakteru.

Project designs a peacefull place in the hospital area for the family of patient, who are in emotionally exhausted state awaiting reports of his status. Patient was attended in surgical department with health problems. The atmosphere should be calmative, mainly by the subconscious perception of the color influence, feeling of comfort and privacy. Design takes inspiration from the storm of emotions the family is experiencing, where they can find peace and shelter from this storm right in the eye of the storm, which is paradoxically a place of peace. To create this interior design, thesis held its own 5T, the five rules of first aid, but of psychic character.