ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Cena prof. Jindřicha Halabalu“.


Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně zakladajú medzinárodnú súťaž študentských prác Dizajnu nábytku a interiéru “Cena prof. Jindřicha Halabalu“.

Prof. Jindřich Halabala sa v priebehu svojej tvorivej a pedagogickej činnosti Československu, významnou mierou zaslúžil o zvyšovanie úrovne poznania a rozvoja, v oblasti tvorby, konštrukcie a výroby nábytku, tiež o výrazné odborné profilovanie a rast tvorivých schopností študentov.  
 

Článok 1

Cena prof. Jindřicha Halabalu (ďalej len Cena) se udeľuje na základe súťaže študentovi, prípadne kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu v 5 kategóriách. Ceny sa zúčastňujú študenti univerzít umeleckého smeru:
 1. Dizajn nábytku-klauzúrne práce/semestrálne (podmienkou je model alebo prototyp)
 2. Dizajn nábytku-záverečné práce (podmienkou je model alebo prototyp)
 3. Dizajn interiéru-klauzúrne práce/semestrálne práce
 4. Dizajn interiéru-záverečné práce (podmienkou je model)
 5. Kategória navrhnutá organizujúcou univerzitou  
 1. Cena má prispieť k zvyšovaniu kvality a komplexnosti ateliérovej tvorby v nábytkovom dizajne a interiérovom dizajne. Medzinárodná súťaž študentských prác o Cenu je otvorená pre všetky školy s tematikou dizajnu nábytku a interiérového dizajnu v SR, ČR a iných štátov EU.
 2. Odborným garantom Ceny je Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov DF TU vo Zvolene a Ústav nábytku, designu a bydlení Mendelovy univerzity v Brně.
 3. Kurátora Ceny pre dané obdobie určuje buď Katedra dizajnu nábytku a drevárskych  výrobkov, alebo Ústav nábytku, designu a bydlení. Garant zaisťuje odbornú úroveň súťaže, kurátor riadi organizačný tím. Rokovacím jazykom súťaže je angličtina, čeština a slovenčina.  
 

Článok 2

Cenu môže získať ktorýkoľvek študent alebo kolektív študentov vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike alebo inej krajiny EU za prácu vytvorenú v danom školskom roku rámci predmetov ateliérovej tvorby, ktoré obsahovo súvisia s oblasťou, v ktorej sa Cena udeľuje. Svoje práce do súťaže prihlasujú zásadne školy.
 1. V súťaži sa hodnotí len kompletný projekt, ktorý musí byť odovzdaný kurátorovi podľa súťažných podmienok pre daný ročník.
 2. Dátum uzávierky prihlášok určí garant Ceny po dohode s dekanom príslušnej fakulty.
 3. Porota posúdi všetky prihlásené práce a vybrané súťažné práce sa verejne vystavia.
 

Článok 3

Predložené práce posudzuje porota vymenovaná dekanom príslušnej fakulty v danom školskom roku.
 1. Porota je min. 5 členná, počet členov poroty je vždy nepárny.
 2. Porota pracuje podľa rokovacieho poriadku, ktorý tvorí prílohu Štatútu súťaže.
 3. práca v danej kategórii získa Cenu prof. Jindřicha Halabalu.
 4. Okrem udelenia Ceny v každej kategórii má porota možnosť udeliť najviac 5 uznaní. V zvláštnom prípade má právo udeliť jednu zvláštnu cenu.
 5. O priebehu zasadania vytvorí kurátor Ceny zápis, ktorý po podpise všetkých členom poroty zašle do 7 dní dekanom fakúlt.
 6. Kurátor pripraví a zverejní pre dané obdobie Organizačný poriadok.
 

Článok 4

Právomoci univerzít sú autonómne bez práva veta druhej strany pre príslušné obdobie. O vypísaní Ceny a o organizačných a technických podrobnostiach informuje školy kurátor súťaže v danom roku v jazyku českom, slovenskom a anglickom. Ceny a uznania vyhlasuje zástupca organizátora súťaže a odovzdáva jej predseda v súčinnosti s dekanom usporiadajúcej fakulty na vernisáži súťažných prác. Prípadné financovanie Ceny a uznaní sa zabezpečí podľa možností organizátora súťaže v danom roku.
Zverejnenie výsledkov prebehne v tlači, na internete a na výstave, ktorú zabezpečí  usporiadajúca fakulta. Fakulta zaistí vydanie katalógu víťazných prác a ich odovzdanie zúčastneným školám.
 

Článok 5

Tento Štatút Ceny nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vo Vedeckej rade Drevárskej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene a Vědecké radě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.