Propozície 17. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru, Cena profesora Jindřicha Halabalu 2021

Organizátor 17. ročníka súťaže:
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov 
Drevárska fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
 
Cena prof. Halabalu 2021 prebehne v súlade so Štatútom súťaže pod záštitou dekana Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing Jána Sedliačika, PhD. Odborným garantom podujatia je Katedra dizajnu nábytku a interiéru.
 
Predmet súťaže
Cena prof. Jindřicha Halabalu 2021 bude na základe súťaže udelená študentovi, prípadne kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v akademickom roku 2020/2021 v rámci štúdia (ateliérovej tvorby).
 
 
Účastníci súťaže
Medzinárodnej študentskej súťaže o Cenu profesora Halabalu sa môžu zúčastniť so svojimi projektmi študenti vysokých škôl z rôznych štátov Európskej únie, študujúcich v rámci dizajnérskych študijných odborov zameraných na oblasť dizajnu nábytku a interiérového dizajnu. Projekt prihlasuje do súťaže študent so súhlasom školy. 
 
História a ciele podujatia
Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil nepriamo vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov. Práve toto pracovisko zorganizovalo spolu s Drevárskym kongresom ZSVTS Zvolen v októbri 2004 5. Medzinárodné sympózium „Nábytok 2004“, na ktorom pri príležitosti 100. výročia narodenia Jindřicha Halabalu  a ako poctu jeho celoživotnému dielu vyhlásili 1. ročník študentskej súťaže. Odvtedy sa Cena profesora Halabalu koná periodicky v ročných intervaloch. Jeho odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku Technická Univerzita vo Zvolene (nepárne ročníky súťaže)  a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne (párne ročníky). Štatút súťaže bol schválený Vedeckými radami oboch univerzít, ktoré sa podieľali na zrode tohto podujatia. V uplynulých ročníkoch sa súťaž formovala ako československá. V aktuálnom 9. ročníku Ceny prof. Halabalu 2013 sa súťaž otvára aj pre účastníkov z ostatných krajín Európskej únie.
 
Hlavými cieľmi podujatia sú dlhodobá podpora vzostupu kvality študentských prác, vytvorenie priestoru pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni a posilnenie komunikácie akademického prostredia s odbornou praxou. 
 
 
Časový harmonogram 17. ročníka súťaže
Vyhlásenie súťaže, zverejnenie súťažných podmienok: 21.6.2021
Uzávierka on-line prihlášok: 21.8.2021
Elektronické vyhodnotenie prvého kola súťaže: 6.9.2021
Doručenie vybraných súťažných prác: 6.10.2021
Vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstavy vo Zvolene: predbežne 11.11.2021
 
Súťažné kategórie
 1. Dizajn nábytku - semestrálne práce/ klauzúrne práce
 2. Dizajn nábytku - záverečné práce 1. a 2. stupňa
 3. Dizajn interiéru - semestrálne práce / klauzúrne práce 
 4. Dizajn interiéru-záverečné práce 1. a 2. stupňa
 5. Dizajn nábytku a interiéru  - kategória doktorandi
 
Prihláška
Uzávierka on-line prihlášok: 21.8.2021
Každý študent môže prihlásiť maximálne 2 súťažné návrhy.
 
Súčasťou elektronickej online prihlášky sú okrem formulára aj sprievodný text k projektuv rozsahu 1800 – 3600 znakov. Autorská výpoveď ozrejmí filozofiu súťažného projektu, inšpiračné zdroje, vývoj dizajnérskeho nápadu, kreatívny proces a metódy tvorby. Ďalej tvoria súčasť prihlášky aj náhľady na finálny produkt prezentujúce súťažný návrh (vizualizácie, scan kresby, fotografia modelu). Obrázky nemajú obsahovať v rámci obrazovej plochy text. Formát: jpg, rozlíšenie 150 dpi, veľkosť A4.
Popis obrázku: 
Číslo kategórie _ priezvisko a meno študenta_škola (skratka)_poradové číslo obrázku
 
Požiadavky na doručenie súťažných návrhov
1. kolo: elektronická prihláška
2. kolo: na základe kontaktovania mailom, prosíme zaslať práce na adresu kurátora súťaže: Technická univerzita vo Zvolene, Mgr. art. Lucia Kružlicová, ArtD., KDNI, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika.
 
Uzávierka prijímania súťažných návrhov (postery, modely, prototypy): 
 
Po tomto termíne nebudú ďalšie doručené práce akceptované. V súťaži sa hodnotí len kompletný projekt, ktorý musí byť odovzdaný kurátorovi v súlade so zverejnenými súťažnými podmienkami. Prepravu a poistenie exponátov zabezpečuje autor súťažného návrhu (škola).
 
Požiadavky na výstupy v jednotlivých súťažných kategóriách:
 
1. a 2. kategória
Dizajn nábytku – semestrálne práce/ klauzúrne práce
Dizajn nábytku - záverečné práce 1. a 2. stupňa
 
A/ Spracovanie ideového návrhu na posteri 700 x 1000mm (grafický návrh, vizualizácia). Tlač realizovať na papier250g/m2  v polomatnom prevedení.
 
B/ Podmienkou je zhotovenie 3D modelu alebo prototypu M 1:1
 
C/ Elektronické podklady:
 1. obrázky prezentujúce ideový návrh (scan kresieb, vizualizácie, fotografie modelu) cca A4, formát jpg./do 5MB/,
 2. elektronická podoba posteru 700 x 1000 v pdf. formáte v tlačovej kvalite.
 
D/ Prihláška (formulár, sprievodný text, náhľady) vyplnená online do 21.8.2021
 
3. kategória
Dizajn interiéru - semestrálne práce / klauzúrne práce
 
A/ Spracovanie ideového návrhu na posteri 700 x 1000mm – priestor a priestorové prvky s aplikáciou osvetlenia (grafický návrh, vizualizácia). Tlač realizovať na papier 250g/m2  v polomatnom prevedení.
 
B/ Elektronické podklady:
 1. obrázky prezentujúce ideový návrh (scan kresieb, vizualizácie, fotografie modelu) cca A4, formát jpg./do 5MB/,
 2. elektronická podoba posteru 700 x 1000 v pdf. formáte v tlačovej kvalite.
 
C/ Prihláška (formulár, sprievodný text, náhľady) vyplnená on-line do 21.8.2021
 
4. kategória
Dizajn interiéru - záverečné práce 1. a 2. stupňa
 
A/ Spracovanie ideového návrhu na posteri 700 x 1000mm – priestor a priestorové prvky s aplikáciou osvetlenia (grafický návrh, vizualizácia). Tlač realizovať na papier 250g/m2  v polomatnom prevedení.
 
B/ Podmienkou je aj spracovanie modelu v mierke.
 
C/ Elektronické podklady:
 1. obrázky prezentujúce ideový návrh (scan kresieb, vizualizácie, fotografie modelu) cca A4, formát jpg./do 5MB/,
 2. elektronická podoba posteru 700 x 1000 v pdf. formáte v tlačovej kvalite.
 
D/ Prihláška (formulár, sprievodný text, náhľady) vyplnená online do 21.8.2021
 
 
5. kategória 
Dizajn nábytku a interiéru – kategória doktorandi
 
A/ Spracovanie ideového návrhu na posteri 700 x 1000mm – priestor a priestorové prvky s aplikáciou osvetlenia (grafický návrh, vizualizácia). Tlač realizovať na papier 250g/m2  v polomatnom prevedení.
 
B/ Podmienkou pri interiéri je aj spracovanie modelu v mierke.
     Podmienkou pri nábytku je zhotovenie 3D modelu alebo prototypu M 1:1
 
 
C/ Elektronické podklady:
 1. obrázky prezentujúce ideový návrh (scan kresieb, vizualizácie, fotografie modelu) cca A4, formát jpg./do 5MB/,
 2. elektronická podoba posteru 700 x 1000 v pdf. formáte v tlačovej kvalite.
 
D/ Prihláška (formulár, sprievodný text, náhľady) vyplnená online do 21.8.2021
 
Jazyk súťaže
angličtina
 
 
Vyhodnotenie súťaže
Hodnotiacu porotu vymenuje dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene z pedagógov zúčastnených škôl, prizvaných zástupcov odbornej praxe a Slovenského centra dizajnu. Porota posúdi všetky prihlásené projekty. Najlepšie študentské práce budú vystavené. Usporiadateľ pozve súťažiacich emailom na vyhodnotenie súťaže, ktoré sa  uskutoční počas vernisáže výstavy vo Zvolene a informuje o výsledkoch súťaže médiá. Po ukončení výstavy vyzve usporiadateľ autorov k prevzatiu súťažných prác, zabezpečí vydanie katalógu a jeho distribúciu súťažiacim.