Z histórie súťaže

Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil nepriamo vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov.

Práve toto pracovisko zorganizovalo spolu s Drevárskym kongresom ZSVTS Zvolen v októbri 2004 5. Medzinárodné sympózium „Nábytok 2004“, na ktorom pri príležitosti 100. výročia narodenia Jindřicha Halabalu a ako poctu jeho celoživotnému dielu vyhlásili 1. ročník študentskej súťaže. Odvtedy sa Cena profesora Halabalu koná periodicky v ročných intervaloch. Jeho odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku Technická Univerzita vo Zvolene (nepárne ročníky súťaže) a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne (párne ročníky). Štatút súťaže bol schválený Vedeckými radami oboch univerzít, ktoré sa podieľali na zrode tohto podujatia.
V uplynulých ročníkoch sa súťaž formovala ako československá. V aktuálnom 11. ročníku Ceny prof. Halabalu 2015 sa súťaž otvára aj pre účastníkov z ostatných krajín Európskej únie.