ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Cena prof. Jindřicha Halabalu“.

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně zakladajú medzinárodnú súťaž študentských prác Dizajnu nábytku a interiéru “Cena prof. Jindřicha Halabalu“.
 
Prof. Jindřich Halabala sa v priebehu svojej tvorivej a pedagogickej činnosti v Československu, významnou mierou zaslúžil o zvyšovanie úrovne poznania a rozvoja, v oblasti tvorby, konštrukcie a výroby nábytku, tiež o výrazné odborné profilovanie a rast tvorivých schopností študentov.
 
Článok 1
Cena prof. Jindřicha Halabalu (ďalej len Cena) sa udeľuje na základe súťaže študentovi, prípadne kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu v 5 kategóriách. Ceny sa zúčastňujú študenti univerzít umeleckého smeru:
 
  1. Dizajn nábytku-klauzúrne práce/semestrálne (podmienkou je model alebo prototyp)
  2. Dizajn nábytku-záverečné práce (podmienkou je model alebo prototyp)
  3. Dizajn interiéru-klauzúrne práce/semestrálne práce  
  4. Dizajn interiéru-záverečné práce (podmienkou je model)
  5. Kategória navrhnutá organizujúcou univerzitou.
 
a)    Cena má prispieť k zvyšovaniu kvality a komplexnosti ateliérovej tvorby v nábytkovom dizajne a interiérovom dizajne.
Medzinárodná súťaž študentských prác o Cenu je otvorená pre všetky školy s tematikou dizajnu nábytku a interiérového dizajnu v SR, ČR a iných štátov EU.
b)    Odborným garantom Ceny je Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov DF TU vo Zvolene a Ústav nábytku, designu a bydlení Mendelovy univerzity v Brně.
c)    Kurátora Ceny pre dané obdobie určuje buď Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, alebo Ústav nábytku, designu a bydlení. Garant zaisťuje odbornú úroveň súťaže, kurátor riadi organizačný tím. Rokovacím jazykom súťaže je angličtina, čeština a slovenčina.
 
Článok 2
a)    Cenu môže získať ktorýkoľvek študent alebo kolektív študentov vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike alebo inej krajiny EU za prácu vytvorenú v danom školskom roku v rámci predmetov ateliérovej tvorby, ktoré obsahovo súvisia s oblasťou, v ktorej sa Cena udeľuje.
b)    Svoje práce do súťaže prihlasujú zásadne školy.
c)    V súťaži sa hodnotí len kompletný projekt, ktorý musí byť odovzdaný kurátorovi podľa súťažných podmienok pre daný ročník.
d)    Dátum uzávierky prihlášok určí garant Ceny po dohode s dekanom príslušnej fakulty.
e)    Porota posúdi všetky prihlásené práce a vybrané súťažné práce sa verejne vystavia. 
 
 
 
Článok 3
a)    Predložené práce posudzuje porota vymenovaná dekanom príslušnej fakulty v danom školskom roku.
b)    Porota je min. 5 členná, počet členov poroty je vždy nepárny.
c)    Porota pracuje podľa rokovacieho poriadku, ktorý tvorí prílohu Štatútu súťaže.
d)    práca v danej kategórii získa Cenu prof. Jindřicha Halabalu.
e)    Okrem udelenia Ceny v každej kategórii má porota možnosť udeliť najviac 5 uznaní. V zvláštnom prípade má právo udeliť jednu zvláštnu cenu.
f)     O priebehu zasadania vytvorí kurátor Ceny zápis, ktorý po podpise všetkých členov poroty zašle do 7 dní dekanom fakúlt.
g)    Kurátor pripraví a zverejní pre dané obdobie Organizačný poriadok.
 
Článok 4
Právomoci univerzít sú autonómne bez práva veta druhej strany pre príslušné obdobie. O vypísaní Ceny a o organizačných a technických podrobnostiach informuje školy kurátor súťaže v danom roku v jazyku českom, slovenskom a anglickom.
Ceny a uznania vyhlasuje zástupca organizátora súťaže a odovzdáva jej predseda v súčinnosti s dekanom usporiadajúcej fakulty na vernisáži súťažných prác.
Prípadné financovanie Ceny a uznaní sa zabezpečí podľa možností organizátora súťaže v danom roku.
Zverejnenie výsledkov prebehne v tlači, na internete a na výstave, ktorú zabezpečí usporiadajúca fakulta.
Fakulta zaistí vydanie katalógu víťazných prác a ich odovzdanie zúčastneným školám.
 
Článok 5
Tento Štatút Ceny nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vo Vedeckej rade Drevárskej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene a Vědecké radě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.