Propozície 15. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru, Cena profesora Jindřicha Halabalu 2019

Organizátor 15. ročníka súťaže:
Katedra dizajnu nábytku a interiéru
Drevárska fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
 
Cena prof. Halabalu 2019 prebehne v súlade so Štatútom súťaže pod záštitou dekana Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. Odborní garanti podujatia: prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.; prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.
 
Predmet súťaže
 
Cena prof. Jindřicha Halabalu 2019 bude na základe súťaže udelená študentovi, prípadne kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v akademickom roku 2018/2019 v rámci štúdia (ateliérovej tvorby).
 
Účastníci súťaže
 
Medzinárodnej študentskej súťaže o Cenu profesora Halabalu sa môžu zúčastniť so svojimi projektmi študenti vysokých škôl z rôznych štátov Európskej únie, študujúcich v rámci dizajnérskych študijných odborov zameraných na oblasť dizajnu nábytku a interiérového dizajnu. Projekt prihlasuje do súťaže študent so súhlasom školy.
 
História a ciele podujatia
 
Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil nepriamo vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov. Práve toto pracovisko zorganizovalo spolu s Drevárskym kongresom ZSVTS Zvolen v októbri 2004 5. Medzinárodné sympózium „Nábytok 2004“, na ktorom pri príležitosti 100. výročia narodenia Jindřicha Halabalu a ako poctu jeho celoživotnému dielu vyhlásili 1. ročník študentskej súťaže. Odvtedy sa Cena profesora Halabalu koná periodicky v ročných intervaloch. Jeho odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku Technická univerzita vo Zvolene (nepárne ročníky súťaže) a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne (párne ročníky). Štatút súťaže bol schválený Vedeckými radami oboch univerzít, ktoré sa podieľali na zrode tohto podujatia. V uplynulých ročníkoch sa súťaž formovala ako československá. V aktuálnom 15. ročníku Ceny prof. Halabalu 2019 sa súťaž otvára aj pre účastníkov z ostatných krajín Európskej únie.
 
Hlavými cieľmi podujatia sú dlhodobá podpora vzostupu kvality študentských prác, vytvorenie priestoru pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni a posilnenie komunikácie akademického prostredia s odbornou praxou.
 
Časový harmonogram 15. ročníka súťaže
Uzávierka on-line prihlášok pre 1.2.3.4. kategóriu: 10.07.2019
Elektronické vyhodnotenie prvého kola súťaže: 1.09.2019
Doručenie vybraných súťažných prác: 1.10.2019
Vyhlásenie výsledkov 2. kola, vernisáž výstavy
v priestoroch SNG na Zvolenskom zámku: 7.11. 2019
 
Súťažné kategórie
1. Dizajn nábytku - klauzúrne práce/semestrálne
2. Dizajn nábytku - záverečné práce 1. a 2. stupňa
3. Dizajn interiéru - klauzúrne práce/semestrálne práce
4. Dizajn interiéru - záverečné práce 1. a 2. stupňa
 
Prihláška
Uzávierka on-line prihlášok: 28.06.2019
Každý študent môže prihlásiť maximálne 2 súťažné návrhy.
 
Link pre vyplnenie online formulára:
http://www.cenahalabalu.sk/15-rocnik/prihlaska
 
Súčasťou elektronickej on – line prihlášky sú okrem formulára aj sprievodný text k projektu v rozsahu 1800 – 3600 znakov. Autorská výpoveď ozrejmí filozofiu súťažného projektu, inšpiračné zdroje, vývoj dizajnérskeho nápadu, kreatívny proces a metódy tvorby. Ďalej tvoria súčasť prihlášky aj náhľady na finálny produkt prezentujúce súťažný návrh (vizualizácie, scan kresby, fotografia modelu). Obrázky nemajú obsahovať v rámci obrazovej plochy text. Formát: jpg., rozlíšenie 150 dpi, veľkosť A4.
 
Popis obrázku:
 
Číslo kategórie _ priezvisko a meno študenta_škola (skratka)_poradové číslo obrázku
 
 
 
Požiadavky na doručenie súťažných návrhov
1. kolo: elektronická prihláška
2. kolo: na základe kontaktovania mailom, prosíme zaslať práce na adresu kurátora súťaže:
Technická univerzita vo Zvolene, Mgr. art. Ľuboš Gajdoš, ArtD. , KDNI, T. G. Masaryka 24,
960 01 Zvolen, Slovenská republika.
 
Uzávierka prijímania prác (postery, modely, prototypy): 14.09.2019
 
Po tomto termíne nebudú ďalšie doručené práce akceptované. V súťaži sa hodnotí len kompletný projekt, ktorý musí byť odovzdaný kurátorovi v súlade so zverejnenými súťažnými
podmienkami. Prepravu a poistenie exponátov zabezpečuje autor súťažného návrhu (škola).
 
Požiadavky na výstupy v jednotlivých súťažných kategóriách:
 
1. a 2. kategória
Dizajn nábytku - klauzúrne práce/semestrálne
Dizajn nábytku - záverečné práce 1. a 2. stupňa
 
A/ Spracovanie ideového návrhu na posteri 700x1000mm (grafický návrh, vizualizácia).
Tlač realizovať na papier 250g/m2 v polomatnom prevedení.
 
B/ Podmienkou je zhotovenie 3D modelu alebo prototypu M 1:1
 
C/ Elektronické podklady: - obrázky prezentujúce ideový návrh (scan kresieb, vizualizácie,
fotografie modelu) cca A4, formát jpg. /do 5 MB/, - elektronická podoba posteru 700x1000
v pdf. formáte v tlačovej kvalite.
 
D/ Prihláška (formulár, sprievodný text, náhľady) vyplnená on – line do 10.07.2019
 
3. kategória
Dizajn interiéru - klauzúrne práce/semestrálne práce
 
A/ Spracovanie ideového návrhu na posteri 700x1000mm – priestor a priestorové prvky s aplikáciou osvetlenia (grafický návrh, vizualizácia). Tlač realizovať na papier 250g/m2 v polomatnom prevedení.
 
B/ Elektronické podklady: - obrázky najlepšie prezentujúce ideový návrh (scan kresieb, vizualizácie, fotografie modelu) cca A4, /do 5 MB/, formát jpg., - elektronická podoba posteru v pdf. formáte v tlačovej kvalite.
 
C/ Prihláška (formulár, sprievodný text, náhľady) vyplnená on – line do 10.07.2019
4. kategória
Dizajn interiéru - záverečné práce 1. a 2. stupňa
 
A/ Spracovanie ideového návrhu na posteri 700x1000mm – priestor a priestorové prvky s aplikáciou osvetlenia (grafický návrh, vizualizácia). Tlač realizovať na papier 250g/m2 v polomatnom prevedení.
 
B/ Podmienkou je aj spracovanie modelu v mierke.
 
C/ Elektronické podklady: - obrázky najlepšie prezentujúce ideový návrh (scan kresieb, vizualizácie, fotografie modelu) cca A4, /do 5 MB/, formát jpg., - elektronická podoba posteru v pdf. formáte v tlačovej kvalite.
 
D/ Prihláška (formulár, sprievodný text, náhľady) vyplnená on – line do 10.07.2019
 
Jazyk súťaže angličtina
 
Vyhodnotenie súťaže
Hodnotiacu porotu vymenuje dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene z pedagógov zúčastnených škôl, prizvaných zástupcov odbornej praxe a Slovenského centra dizajnu. Porota posúdi všetky prihlásené projekty. Vyhodnotenie prvého kola bude prebiehať elektronickou formou. O výsledkoch budú súťažiaci informovaní mailom. Zároveň budú bližšie informovaní o doručení modelov a posterov. Najlepšie študentské práce budú vystavené v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku. Usporiadateľ pozve súťažiacich emailom na vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční počas vernisáže výstavy vo Zvolene a informuje o výsledkoch súťaže médiá. Po ukončení výstavy vyzve usporiadateľ autorov k prevzatiu súťažných prác, zabezpečí vydanie katalógu a jeho distribúciu súťažiacim.
 
 
Kontakt:
Mgr. art. Ľuboš Gajdoš, ArtD.
kurátor projektu Cena prof. Halabalu 2019
Katedra dizajnu nábytku a  interiéru
Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
email: cena.halabalu@gmail.com
telefón: +421 45 5206 406
adresa: KDNI, DF, TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, SR
Webstránka súťaže: www.cenahalabalu.sk